Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 7. §-a alapján 2021. január 1-jétől fizetési haladék (a továbbiakban: Fizetési moratórium) lépett életbe, azaz az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2022. június 30. napjáig fizetési haladékot kap. A fizetési moratórium azonban nem érinti az Adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

 

A kapcsolódó gyakorlati információk az alábbi pontokban összefoglalva olvashatók:

 • a fizetési moratóriumot a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor még fennálló (élő) szerződésekre kell alkalmazni;
 • a hivatkozott időpontban már felmondott hitelszerződésekből eredő tartozásokra nem vonatkozik a fizetési moratórium, tehát változatlanul szükséges az abból eredő fizetési kötelezettség teljesítése;
 • a fizetési moratórium 2021. október 31. napjáig automatikusan megilleti mindazon Adósokat, akik 2021. szeptember hónapban éltek a fizetési moratóriummal;
 • 2021. november 1-jétől kizárólag a nyugdíjasok, gyermeket nevelők, munkanélküliek, közfoglalkoztatottak, valamint azok élhetnek a fizetési moratóriummal , akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent, amennyiben a részvételi szándékukról, valamint a jogosultság fennállásáról nyilatkoznak (a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 6/2021. (IX. 15.) MK rendelet 2. sz. melléklete ill. az alábbi linken letölthető )
 • a fizetési moratórium igénybe vétele nem kötelező, azaz Ön a moratórium ideje alatt bármikor dönthet úgy hogy tovább fizeti a hitelét, a fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen
 • a fizetési moratórium alatt tőke-, kamat-, díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra;
 • a fizetési moratórium lejártát követően szerződése – amennyiben 2020. március 19-e és 2020. december 31-e között érvényben lévő fizetési moratórium igénybe vétele következtében szerződése 2021. január 1. napján módosult, az ekként módosult szerződése – 2021. november 1-jével, illetve amennyiben a továbbiakban is igénybe veszi  a fizetési moratóriumot, 2022. július 1. napjával a törvény erejénél fogva módosul;
 • a moratórium időszaka alatt meg nem fizetett kamatok és díjak sem a moratórium alatt, sem pedig a moratórium lejáratával nem kerülnek tőkésítésre és így azok nem kamatoznak;
 • a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tőke-, kamat- és díjtételeket a moratóriumot követően kell megfizetni oly módon, hogy a moratórium alatt felgyülemlett kamat ill. díj a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt egyenlő részletekben teljesítendő. Ennek hatására a kölcsön teljes futamideje növekszik, a törlesztés nélkül töltött időtartamánál (átlag néhány hónappal) hosszabb idővel;
 • a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt felhalmozott kamatok és díjak összege együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét – vagyis a havi terhek az eredeti szinten maradnak;
 • amennyiben a kölcsönszerződés kamata referenciakamatlábhoz kötött, az a moratórium alatt és azt követően változhat. Ennek eredményeképpen emelkedhet a moratóriumot követően megállapított törlesztőrészlet is. Ez az emelkedés nem a fizetési moratórium alatt felhalmozódó, meg nem fizetett kamatoknak tulajdonítható;
 • a módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, emiatt nem lesz többletköltségük az ügyfeleknek. A korábbi hitelszerződésük ezen megváltozott feltételekkel marad érvényben;
 • a moratórium ideje alatt meg nem fizetett törlesztőrészleteknek nincsenek késedelemmel összefüggő hátrányos jogkövetkezményei, elszámolására és teljesítésére a fentiekben rögzített módon van lehetőség;
 • a fizetési moratórium alatt lejáró szerződések 2021. október 31-éig, illetve – amennyiben ezt követően is igénybe veszi  a fizetési moratóriumot – 2022. június 30-áig meghosszabbodnak és a moratórium lejáratát követően  a futamidő minimum annyival hosszabbodik meg, amennyi a moratórium beálltakor az eredeti futamidőből még hátra volt és a felhalmozódott kamat- és díjtartozások függvényében lesz hosszabb;
 • moratórium időszaka alatti elő- és végtörlesztésre az Üzletszabályzatban foglaltak érvényesek és mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett, rájuk vonatkozó díjat meg kell fizetni;
 • A fizetési moratórium ideje alatt, legkésőbb 2021. október 31. napjáig, illetve – amennyiben 2021. november 1-jétől is él  a fizetési moratóriummal – 2022. június 30. napjáig az érintett Ügyfeleknek lehetőségük van a késedelmes tartozás önkéntes rendezésére, elkerülve ezzel a moratórium lejáratát követően a KHR-be történő bekerülést.
 • A fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik – amennyiben nem történik meg a lejárt tartozás visszafizetése – attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt.
 • A felmondott vagy végrehajtás alatt álló szerződések már nem fennálló szerződések, így ezek esetére – az előzőekben foglalt kivétellel – nem vonatkozik a moratórium. Amennyiben azonban végrehajtás van folyamatban, annak keretében az ügyfél jövedelmének (munkabér, nyugdíj) letiltására került sor, arra nem vonatkozik a moratórium. Ugyanakkor az adós kérheti a végrehajtást foganatosító bíróságtól kivételesen a végrehajtás felfüggesztését, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény. Az adós kérelméről a bíróság dönt. (2020. évi LVIII. törvény 153.§ (7) bekezdése).
 • További információkat olvashat az MNB honlapján, melynek elérhetősége https://www.mnb.hu/koronavirus